Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

MeerJarenOnderhoudsPlanning

Met een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) kunt u het onderhoud van uw vastgoed inzichtelijk maken. Hierdoor kunt u onderhoud plannen en onnodige kosten door achterstallig onderhoud voorkomen. In de MJOP staat welk onderhoud de komende 5 tot 10 jaar nodig is en wat dat gaat kosten. U weet wanneer u voor uitgaven staat, waardoor u daar rekening mee kan houden. Eveneens kunt u de kosten makkelijker verspreiden.

Jorissen Simonetti architecten ondersteunt instellingen, school- en gemeentebesturen bij het opstellen of het actualiseren van een MJOP. Wij verzorgen voor een aantal basisscholen, middelbaar- en beroepsonderwijs in de Driehoek Arnhem, Deventer en Winterswijk het onderhoud. Hierdoor hebben wij ervaring op het gebied van het onderhoudsbeheer, het opstellen en uitvoeren van MJOP's. Wij maken aspecten inzichtelijk en kunnen partijen ondersteunen om de besluiten goed gemotiveerd te nemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor de MJOP gebruiken wij het programma O-prognose. Dit programma stelt ons in staat de uitvoergegevens op een door u aan te geven wijze te presenteren. Dit kan op zowel gebouw- als organisatieniveau. De opnamewerkzaamheden zullen zoveel mogelijk in schoolvakanties plaatsvinden. Wellicht zal een aantal gebouwen, in nauw overleg met de schooldirecties, onder lestijden opgenomen dienen te worden.

Het actualiseren van MeerJarenOnderhoudsplanningen
Het actualiseren gebeurt op basis van een eerder opgestelde MeerJarenOnderhoudsPlanning.
Indien de coördinatie van het onderhoud in de voorgaande jaren niet door Jorissen Simonetti architecten (JSa) is verzorgd zal bij aanvang van de actualisatie om een mutatielijst van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gevraagd worden.

Coördinatie van het onderhoud
Met het bestuur wordt een prioriteit van de geprognosticeerde onderhoudswerkzaamheden en de budgetten bepaald. Vervolgens wordt er een omschrijving van die werkzaamheden gemaakt. Dit kan ondersteund worden met staten, tekeningen en dergelijken. Deze werkzaamheden worden aan één of meerdere aannemers/schilders/ installateurs en dergelijken voor het maken van een offerte aangeboden. De offertes worden beoordeeld en een (gunnings-)advies wordt opgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid en beoordeeld en er wordt een (financiële) eindrapportage opgesteld.

Nulmeting
Bij fusies kan het raadzaam zijn dat er inzicht bestaat in de kwaliteit van de gebouwen en de onderhoudskosten die op korte termijn moeten worden gemaakt om de kwaliteit op een gegeven niveau te brengen. Het principe is hetzelfde als die van een MeerJarenOnderhoudsPlanning.

Informatiebeheer
Het beheer van de gegevens van de gebouwen kan door ons verricht worden. Het betekent dat er altijd actuele tekeningen, installatiegegevens e.d. van het schoolgebouw voorhanden zijn – zowel op de locatie als op het bestuursbureau. Samen met garantieverklaringen en andere informatie kan dit handzaam aan de locatiedirecteur aangeboden worden, dan wel op het bestuursbureau bewaard worden.

Algemene dienstverlening
Als architectenbureau kunnen wij schoolbesturen met een brede dienstverlening terzijde staan in de volgende gevallen:
- afstemming contracten voor het onderhoud van liften, brandveiligheidsvoorzieningen e.d.
- het verzorgen van een omgevingsvergunning bij bijv. kozijnrenovaties
- het aanvragen van gebruikersvergunningen en de aanmaak van vluchtplannen
- het overleg met de gemeente en brandweer
- financiële analyses ten behoeve van beleidsvraagstukken
- kleur- en materiaaladviezen door een architect

referenties


Voor diverse projecten hebben wij inmiddels een Meer Jaren Onderhouds Plan opgesteld. Hieronder ziet u een greep uit onze referenties. 

Achterhoek VO
Almende College
locatie Bluemers
locatie Isala
locatie Wesenthorst
Ulenhof College
locatie Ulenhof
locatie Beeckland Hoge
Beeckland Nieuwstad
Schaersvoorde
locatie Slingelaan
locatie Landbouwstraat
locatie Pronsweg
locatie Europastraat
Ludger College
locatie Vondelstraat
locatie Holterweg
locatie Metzo College
Praktijkonderwijs Zutphen
Driemark
Prakticon
Rietveld Lyceum
locatie Kruisbergseweg
locatie Stijlhuis
Bestuursbureau
locatie Zutphen
locatie Holterweg

Deventer Montessorischolen
l'Ambiente
De Groenewold
Van Lithstraat
Oudaenstraat

Woningstichting Dinxperlo – appartementengebouwen
Ruimzicht
Roeterink
Wikkerink
Meibrink
MOP Kalverweidendijk
Dr. Jenny
De Hoek
De Koppel
De Kwikkel
De Heelweg
De Poort
Te Kamp
Koenders
De Plantage
Hof van Leerink
MOP Karekiet

Speciaal Onderwijs Doetinchem
locatie Vondelstraat
locatie Boddens Hosangstraat
locatie Calslaan
locatie Van Limburg Stirumlaan

Pro-8
St. Bernardus basisschool te Keijenborg
St. Augustinus basisschool te Gaanderen
De Leer basisschool te Hengelo
Basisschool St. Joannes te Steenderen
St. Willibrordus basisschool te Olburgen
St. Martinus basisschool te Baak
St. Martinus basisschool te Gaanderen
De Wegwijzer Locatie de Peppel te Doetinchem
De Wegwijzer Locatie 't Venneslag te Doetinchem
Het Pallet basisschool te Doetinchem
De Pas Locatie Pr. Hendrikstraat te Doetinchem
De Slinge - Houtsmastraat te Doetinchem
Basisschool Dichterbij te Doetinchem

Diverse woon-/zorg gebouwen
Commandeur
Oldershove
De Wieken

Diverse woon-/zorg gebouwen
Commandeur
Oldershove
De Wieken

Schoolbesturen worden zelf verantwoordelijk

Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen.

Er vindt een uitname uit het Gemeentefonds plaats van de middelen die in de verdeling toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven worden, zoals geconstateerd in de motie Van Haersma Buma (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 000, nr. 12).

Wat betekent dit regeerakkoord? Schoolbesturen worden zelf verantwoordelijk voor alle onderhoud aan hun schoolgebouwen. Enerzijds betekent dit dat schoolbesturen tijd overhouden, omdat de tijdsintensieve aanvraagprocedure voor het huisvestingprogramma niet meer hoeft te worden gedaan, tenminste voor wat betreft het buitenonderhoud. Anderzijds komen er met de nieuwe verantwoordelijkheden ook extra werkzaamheden met zich mee, zoals het opstellen van een MeerJaren OnderhoudsPlanning. Een taak die voorheen door gemeenten werd verzorgt. Gemeenten blijven in veel gevallen wel financieel betrokken. Vanuit dat perspectief hebben zij baat bij helderheid over de onderhoudsconditie waarin het schoolgebouw zich bevindt. Een voordeel is dat schoolbesturen het geld voor buiten- en binnenonderhoud naar eigen inzicht mogen besteden. Er kunnen daardoor sneller beslissingen worden genomen, hoe en wanneer bijvoorbeeld mankementen moeten worden gerepareerd. Ook kunnen onderhoudswerkzaamheden beter worden gepland.

Honorarium

Voor bepaling van de opgave van een honorarium voor het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) spelen de volgende factoren een rol:

- de grootte van het gebouw,
- de diversiteit in bouwjaren,
- de huidige staat van (achterstallig-)onderhoud,
- de gebouw-gebonden installaties, niet voor onderwijsdoeleinden,
- reeds eerder gemaakte en eventueel geactualiseerde MOP's
- het invoeren van gegevens en bestanden naar O-Prognose
- een eindverantwoording/toelichting van de MOP's aan de beide besturen en niet per locatie
- de mate van beschikbaarheid van actuele tekeningen – bij voorkeur digitaal

De coördinatie van het onderhoud kan op verschillende manieren aangeboden worden.
1) bij meerjaren contract d.m.v. een vaste prijs voor alle locaties gezamenlijk (2-jaarlijkse
Update). Om de kosten te drukken kan het klein dagelijks onderhoud door de scholen zelf
opgepakt worden (daklekkage, storing aan installaties etc.)
2) op regiebasis waarbij de school of het bestuur kenbaar maakt (al dan niet in samenspraak
met ons) wat er geregeld moet worden.
3) een vaste prijs/offerte voor het uit te voeren onderhoud van twee MJOP-planjaren waarover
overeenstemming is bereikt over de uit te voeren werkzaamheden.
4) bij specifieke zaken, zoals bij bijv. de vervanging van installaties, kan door ons een installatie-
adviseur ingeschakeld worden ter nadere verrekening waarbij het offertetraject door ons
bureau begeleid kan worden. Hierdoor kan energiezuinigheid en kwaliteit gewaarborgd
worden in combinatie met een marktconforme prijs.

Voor alle werkzaamheden zal vooraf een opgave van de advieskosten worden gedaan tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken. Dit bedrag is vast tot het einde van de afgesproken werkzaamheden.

Wilt u graag meer informatie of een offerte dan kunt u contact met ons opnemen.

GreenCalc+

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Bij Jorissen Simonetti architecten (JSa) is het inmiddels een belangrijk onderdeel in al onze ontwerpen.

Bij aanvang van een ontwerp is het mogelijk om in een vroeg stadium een ambitieniveau te bepalen. Dit kan onder anderen aan de hand van de Footprint. Het ambitieniveau wordt vastgelegd in een prestatieafspraak en kan gedurende het gehele ontwerp- en realisatietraject worden gemonitord en waar nodig worden bijgesteld.

JSa maakt gebruik van het instrument GreenCalc+ om de duurzaamheid van een gebouw of zelfs gehele wijk in kaart te brengen. GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid integraal op vier thema's. Deze thema's zijn: materiaal-, water-, energiegebruik en mobiliteit. Van elk thema wordt de milieubelasting (milieuschade) berekend die het gedurende de levensduur van een gebouw of wijk veroorzaakt. De duurzaamheid wordt vertaald in een overzichtelijke score: de milieu-index. De milieu-index geeft in één oogopslag weer hoe duurzaam een gebouw of wijk is.

Daarnaast kwantificeert GreenCalc+ de milieu effecten (emissies, uitputting, landgebruik en hinder) door ze uit te drukken in fictieve milieukosten. De milieukosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het project, in z'n geheel, duurzaam uit te voeren zonder nadelige effecten voor het milieu.

Kortom GreenCalc+ is een meetinstrument om de duurzaamheid van het ontwerp, gedurende het gehele traject, te monitoren.

MFA, Varsseveld

Door de samenvoeging van twee protestants christelijke scholen is in Varsseveld een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Samen met een kinderdagverblijf en een grote buitenschoolse opvang vormt dit gebouw 'brede school De Meeander' te Varsseveld. De brede school heeft een plek gekregen op een groot, groen kavel nabij het centrum van Varsseveld en vlak naast de grote, plaatselijk sportaccommodatie. Het gebouw biedt huisvesting aan een twee gefuseerde basisscholen, een drietal groepen kinderdagopvang en drie groepen buitenschoolse opvang.

Het gebouw is gesitueerd in een groene, parkachtige omgeving en sluit daar met zijn situering en uitstraling goed op aan. Het is alzijdig georiënteerd, heeft een wat sculpturale vorm en wordt gekenmerkt door de 'willekeurig' geplaatste horizontale bandramen in de gevels. Deze zorgen voor een prettige beleving - er ontstaat een prachtig 'breedbeeld' naar het plein en het groen. De entrees, over twee bouwlagen ruimtelijk open (vides), worden gemarkeerd door grote, uitstekende erkers.

De opzet van de school komt voort uit de wens van het bestuur en de gebruikers om de lokalen te situeren rond een ruimtelijke en open gemeenschapsruimte die grenst aan het speellokaal. Door het combineren van die twee ontstaat een grote multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld het opvoeren van de jaarlijkse musical. Daarnaast wordt deze ruimte actief gebruikt bij het onderwijs. Tussen de klaslokalen onderling zijn open computerhoeken gerealiseerd en daarnaast, op een aantal plekken, afgesloten verwerkingsruimten.

Het gedeelte voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is gesitueerd rond een groot plein in het hart dat over twee bouwlagen open is en waar lichtstraten in het dak zorgen voor een prettige beleving en bovendien de gewenste interactie en sociale veiligheid. De buitenschoolse opvang is vormgegeven als ateliers (koken, theater, creatieve werkvormen).

Voor een goed leer- en werkklimaat is ondermeer het schoolvisionsysteem toegepast. De armaturen kunnen meekleuren met de activiteit die in de lokalen plaatsvindt. Het dak van de school is volledig voorzien van PV-cellen.

Rondom de school zijn verschillende pleinen en buitenruimten gesitueerd. Deze zijn zodanig ingericht dat verschillende plekken ontstaan en functies kunnen worden ondergebracht. Zo zijn er plekken waar rustige gezeten kan worden, biedt het plein ruimte om te klimmen, te basketballen en te voetballen en is een groot deel van het kavel ingericht als ecologische ontdekkings- en speeltuin met zand, water, planten en struiken.

 

pve

basisschool + kdo + bso

facts

Opdrachtgever: Accent scholengroep
Project: MFA Varsseveld
Adres: Hofskampstraat 25, Varsseveld
Realisatie: 2013
Max. aantal bouwlagen: 2

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.